Buwan ng mga Akdang Pinoy 4: “The Second World” ni Rafael Antonio C. San Diego

by Abner Dormiendo

20160804_065207

Sa bawat koleksiyon ng tulang binabasa ko, lagi kong tinatanong sa sarili kung ano ang lohika ng mga piniling tula na napasama sa libro, at madalas natatagpuan kong tinatagni sila ng pamagat ng aklat. Sa “The Second World” ni Rafael Antonio C. San Diego, hindi agad mahahalata ang lohikang ito. Sa unang tingin, maaaring magmukha itong lupon lamang ng iba-ibang tula na mistulang walang nagbibigkis na tema. Ngunit, at mapapansin sa masinsin na pagbasa, habang tumatawid ang makata mula sa karanasan niya sa kaniyang katawan, sa pamilya’t tahanan, sa bayan at bansang kinalakhan, sa unibersong sumasaklaw sa kaniyang tanging buhay, at sa pagtawid niya sa haraya’t gunita, marahang tinutuklap ng kaniyang mga berso ang rabaw na pabalat ng kaniyang—at ng ating—mundong kinagagalawan, at sa ilalim nito, ibinubunyag sa mambabasa ang “ikalawang mundo”—ang mundo ng tula, ng wika: puro, sariwa at nakamamangha. Isang sipi mula sa “Pieces of Light”:

“I think I now know
why I cannot understand

everything.
The soul must be kept

from the source
of all this beauty”

#BuwanNgMgaAkdangPinoy

Advertisements