Sky Burial

Sa ibang buhay, nais kong mamatay
sa piling ng mga taong inililibing
ang mga pumanaw hindi sa paglilibing,
kundi pagsuko ng katawan sa mga bisig
ng bundok, sa hininga ng mga puno’t
bibig ng buwitre, sa walang-hanggang
kalinga ng damo at bendisyon ng hamog
sa bawat araw na nakatunghay ang katawan
sa hapag ng himpapawid habang nanghihinain
ang lahat ng nilikom na gutom ng daigdig
sa lamáng nahihimbing, habang bilang lamán,
iniaalay ko ang sarili ko dito sa proseso
ng patuloy na pagbabago, at di man malay,
itinatawid na ako ng ibang buhay
patungo sa aking panibagong buhay
bilang isa uling tao, buto ng puno, pataba ng lupa
o pagkaing paghuhugutan ng lakas ng ibon
upang makabalik ito sa hangin
at maisuko muli ang sarili sa tiwala ng langit.

 

Advertisements