Paliwanag Kung Bakit Wala Akong Tugon Noong Nagpaalam Ka

by Abner Dormiendo

Sabihin na nating wala akong alam sa mga ganitong bagay. Sabihin na nating
wala akong aaminin sa iyo kundi ito lang at ito lang, na wala akong alam sabihin.
Sabihin na nating noong hapong iyon. Sabihin na nating nakatalikod ka sa akin,
nakaharap sa nakangangang pinto. Sabihin na nating may tugon sa sinabi mong
paalam na hindi ko lang nahanap noon. Sabihin na nating nahanap ko na ngayon
sa isang libro sa pisika ang sagot. Sabihin na nating sagot, hindi tugon, ang nahanap ko.
Sabihin na nating may isang bitwin sa konstelasyong hindi tayo sigurado kung paano
bigkasin ang pangalan. Sabihin na nating X. Sabihin na nating sa konstelasyong X
may isang bitwing napapagod na sa pagsusunog ng kaniyang sarili. Sabihin na nating
wala siyang ibang kayang sunugin kundi ang sariling gutom. Sabihin na nating
mayroon: isang kahon ng liham, tatlong talulot ng tuyong ilang-ilang, balahibo
ng uwak. Sabihin na nating may katawan ang alaala at kaya natin itong sunugin.
Sabihin na nating isang araw, nawalan na ng alaalang susunugin ang bitwin.
Sabihin na nating namatay ito dahil wala na itong maalala: papel na eroplano,
kuwerdas ng gitara, resibo ng biniling kamiseta. Sabihin na nating sumabog ito,
napuno ng ingay ang konstelasyon X, tinakpan ng mga karatig-tala ang kanilang
mga tainga sa ginawa nitong gulo. Sabihin na nating kung nasaan ka ngayon,
gabi na. Sabihin na nating katahimikan. Sabihin na nating lilipas din ang lahat.
Sabihin na nating daang taon. Sabihin na nating hindi na tayo katawan kundi abo
na naglaho sa kawalan ng alaala. Sabihin na nating may mga siyentista sa lupa,
nakatingin sa kanilang teleskopyo. Sabihin na nating may narinig silang pagsabog.
Sabihin na nating ito ang tunog ng namamatay na bitwin. Sabihin na nating ikaw
ang bitwin, o ako ang bitwin, o walang ibig sabihin ang bitwin. Sabihin na nating
wala itong ibig sabihin. Sabihin na nating kahit ganito, hindi mo pa rin ako maririnig.

***

Day 25: Anaphora, which is repeating a phrase throughout a work, like that in Ecclesiastes or from ‘I Have A Dream.’

I’ve always been a fan of repetitions in poems, and one of my favorite techniques if you notice some of my poems. So this came off quite easily.

Advertisements