Liham

by Abner Dormiendo

Pasensya ka na kung ganito ako
magpapaalam sa iyo: isang liham
kapalit ng isang yakap. Wala akong
maibibigay sa iyong paglisan kundi
ilang hiram na salita. Walang salin
para sa niyebe sa ating kinagisnang
wika, ngunit napakaraming salita
para sa tubig, dagat, dalampasigan,
at iilan para sa kabibe, takip ng bote,
sandakot na tuyong lupa, init ng araw
sa kinuyom na palad. May nagsabi sa akin
na ang dakilang gampanin ng makata
ay hindi maubusan ng salita, ngunit
bakit parang nasasaid na balon ang aking
bibig ngayong iniisip ko pa lamang
ang iyong nakatalikod na aninong
naglalakad sa paliparan? Iilan lang
ang aking maipapabaong salita sa iyo,
itupi mo nang walong beses at itago
sa lupi ng iyong panlamig. Kung sakaling
ginawin sa panibagong lungsod, ilabas
at basahin. Mahal, ito lang ang maibibigay
sa ngayon. Wala akong salita para
iyong isuot sa ulo, isukbit sa balikat,
ibalot sa mga kamay. Napakalawak
ng bokabularyo ng karagatan upang
isiksik sa kakarampot na liham.

 

***

Day 19: Seashell name poem. I picked Heavy Bonnet and bent the rules a bit because what the hell is this prompt.

Also, apologies if this came late. I’ve been fighting the laziness these past few days and to add, I am currently finishing (meaning revisions and stuff) another poetry project/collection. I wrote three poems tonight which felt more like regurgitating a meal than actually writing. Whatever, I guess.

Advertisements